Játékszabályzat a www.instagram.com/vitaminoazis/ oldalon szervezett nyereményjátékhoz

A Nyereményjáték szervezője

Halász Gáborné e.v. (székhely: 3060 Pásztó, Fő utca 148., továbbiakban Szervező), a Vitamin Oázis Instagram oldalának (a továbbiakban: Instagram Oldal) üzemeltetője az Instagram Oldal népszerűsítése, valamint az általa forgalmazott márkák bemutatása érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

Jelen Nyereményjáték szervezéséért és tartalmáért kizárólag a Szervező felelős, így az nem áll kapcsolatban az Instagram oldal üzemeltetőjével, nincs általa semmilyen formában támogatva, kezelve, szervezve vagy jóváhagyva. Így az Instagram oldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan semmilyen felelősséggel nem tartozik, panaszkezelésre nem jogosult.

A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező azon természetes személy Instagram Oldal követők vehetnek részt, akik a Nyereményjátékra vonatkozóan az Instagram Oldalon megjelentetett posztban foglaltakat teljesítik( továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Nyereményjátékra jelentkező játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a Nyereményjátékhoz kapcsolódó külön dokumentumba foglalt Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. 12. 07. 20:00 órától kezdődik és 2021. 12. 14. 20:00 óráig tart. Sorsolás: 2021. 12. 14. 22:00 óra

Nyeremény

A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok között 1 nyertes kerül kisorsolásra, akik az aktuális posztban leírt nyereményt nyerhetik meg. (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

A Nyereményjáték menete

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik a Vitamin Oázis és a Tudatos Bőrápolók Klubja Instagram Oldalakat kedvelik vagy korábbi időpontban már kedvelték, továbbá a kihelyezett "Nyereményjáték" posztot kedvelik, mentik, és az Instagram Oldalon megjelentetett poszt alatti kommentben megjelölik két ismerősüket, ezzel jelzik részvételi szándékukat és hozzájárulásukat adják a Nyereményjáték Játékszabályzatának és Adatvédelmi Tájékoztatójának megfelelő adatkezeléshez.

A sorsolást a Szervező online sorsoló program segítségével folytatja le. A sorsolásról jegyzőkönyv nem készül. Pótnyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

A nyertes a sorsolás során kisorsolt Játékos (a továbbiakban: Nyertes).

Nyertes értesítése, nyeremény átvétele

A Nyertes értesítése a Szervező által történik privát Instagram üzenetben a sorsolást követően 5 napon belül. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a kapott Instagram üzenetre történő válasz Instagram üzenet elküldésével kell jelentkeznie a Nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés érdekében, amelynek során Szervezőnek meg kell adnia a nevét és a Nyeremény kiküldéséhez a telefonszámát, e-mail címét és a szállítási címét.

A Szervező a Nyereményt postai úton vagy Foxpost csomagautomatába juttatja el a Nyerteshez.

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény sikeres kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

Felelősség

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Szervező Instagram üzeneten keresztül értesítse a Nyereményjátékkal kapcsolatos tudnivalókról.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Szervezőnak fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen olyan körülmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt.

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervezőnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Szervező irányába, ennek megszegése esetén a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Szervező döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Adatvédelmi Tájékoztató

Halász Gáborné e.v. (székhely: 3060 Pásztó, Fő utca 148., a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) által a Vitamin Oázis Instagram oldalához kapcsolódóan 2021. december 07-től kezdődően rendezett nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték) való jelentkezés keretén belül a Nyereményjáték játékszabályzata alapján játékosnak minősülő érintett személy (a továbbiakban: Játékos) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatás szerinti személyes adatkezelési feltételeknek megfelelően a következő személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja:

 • Instagram felhasználó név,
 • Nyereménykiküldés esetén a nyertes Játékos neve, e-mail címe, szállítási címe és telefonszáma.

A Nyereményjáték kapcsán a Játékosok által megadott fenti személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti felhasználása a GDPR Rendelet és az Infotörvény szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok személyes adatok, az adatkezelő pedig Halász Gáborné e.v (székhely: 3060 Pásztó, Fő utca 148., a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő).

Adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes Játékos értesítése, valamint a Nyeremény kézbesítése nyertes Játékos részére.

Adatkezelés időtartama az adott játéknaphoz kapcsolódóan: Nyeremény átadásának napja, de legkésőbb az adott játéknapot követő 30. nap.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Játékos (érintett) kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Szervező a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Játékos hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt tett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását a Játékos az Adatkezelő bármely elérhetőségére címzett nyilatkozatával jogosult megtenni.

A Nyertes nevét és címét az Adatkezelő a Nyereményt terhelő személyi jövedelemadó-kötelezettség teljesítésének igazolása céljából a jogszabályban előírt 5 éves időtartamig őrzi, mely adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján.

Az adatkezelés címzettjei, adattovábbítás: a Szervező az alábbi címzettek részére továbbít személyes adatot:

Harmadik személy címzettek: a Nyereménynek a Nyertes részére történő kézbesítését a Szervező a FoxPost Zrt. (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.), mint futárszolgálat (a továbbiakban: FoxPost) által nyújtott szolgáltatásai közvetítésével („Szolgáltatások”), változatlan feltételekkel végzi. Ennek keretén belül a Szervező által a Foxpost részére továbbított személyes adatok köre: Nyertes Játékos teljes neve, e-mail címe, telefonszáma és kézbesítési címe. A Foxpost a Nyeremény kézbesítése során önálló adatkezelőként kezeli a Nyertes Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatait, amely adatkezelésre a Foxpost saját adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezései irányadóak.

– A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatoknak a kapcsolatfelvétel, Nyeremények átadásának lebonyolítása céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

Instagram. A Szervező által igénybevett szolgáltatások – Instagram privát üzenetek. Az Instagram önálló adatkezelő. További információ a linkre kattintva érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875  

Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Nyertes Játékos teljes neve, telefonszáma és kézbesítési címe.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan jogszabályban meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.

A Szervező elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Játékos könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos információkhoz és funkciókhoz:

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Játékos a Szervező fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Szervezőtól arra vonatkozóan, hogy a Szervezőnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá a Játékos a Szervező által üzemeltetett következő linken elérhető oldalán is gyakorolhatja a hozzáféréshez való jogát Adatkezelési tájékoztató.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Szervező a Játékos tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.

A Játékos jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Szervező az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Játékos részére.

A helyesbítéshez való jog

A Játékos a Szervező fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Szervező késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

A Szervező a Játékos tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Játékos a Szervezőtől írásban kérheti, hogy a Szervező késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szervező kezelte;
 2. b) a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Szervező jogellenesen kezelte,
 5. e) a személyes adatait a Szervezőra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Szervező lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására fenti elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben. A Szervező a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Játékost a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Ha a Szervező a Játékos személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Szervező 30 napon belül tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Játékos kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Játékos a Szervező fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Szervező az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Szervezőnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Játékos által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

A Játékos a Szervező fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Szervező vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervező a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Játékosnak célszerű panaszát először a Szervezőnak elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Szervező a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Játékos a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Játékos által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Játékos választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Budapest, 2021. december 07.